Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Gartenzenter Agnieszka Derebecka
Grunwaldzka 452
62-064 Plewiska
handlowy@infrashop.eu

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Agnieszka Derebecka
Gartenzenter Agnieszka Derebecka
Grunwaldzka 452
62-064 Plewiska
handlowy@infrashop.eu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………….,
2) ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………….,
3) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..

Wydanie/odbiór1 towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Agnieszka Derebecka
Gartenzenter Agnieszka Derebecka
Grunwaldzka 452
62-064 Plewiska
handlowy@infrashop.eu

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Panią/Pana* propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

WARUNKI GWARANCJI

 

Firma Sundirect udziela 5-letniej pełnej gwarancji na panele grzewcze i 2-letniej gwarancji na systemy elektroniczne oraz termoregulację SMART. W przypadku zakupu na firmę, gwarancja obowiązuje zgodnie z aktualnym prawem handlowym, chyba że została wykupiona dodatkowa gwarancja. Numer seryjny można znaleźć na fakturze zakupowej stanowiącej dokument gwarancyjny. Proszę zawsze zachować ten dokument w przypadku przyszłych roszczeń gwarancyjnych.Brak dokumentu jest jednoznaczny z utratą gwarancji.

W okresie gwarancji licząc od daty zakupu firma Sundirect naprawi lub wymieni Państwa urządzenie grzewcze, jeżeli usterka wynika z wad wykonania lub materiałów.W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Sundirect i zwrócić urządzenie grzewcze lub termoregulator wraz z dowodem zakupu na adres:

Gartenzenter Agnieszka Derebecka
Ul. Grunwaldzka 452
62-064 Plewiska
Tel. 662339811
handlowy@infrashop.eu

Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę grzejnika, a firma Sundirect nie ponosi odpowiedzialności za inne występujące koszty, takie jak koszty instalacji lub inne straty wtórne. Należy pamiętać, że manipulowanie lub otwieranie grzejnika w jakikolwiek sposób powoduje utratę gwarancji.

Usunięcie numeru seryjnego znajdującego się na tylnej ściance panelu również powoduje utratę gwarancji. Wszystkie etykiety znajdujące się na tylnej części panelu nie mogą być usuwane.

Wszelkie uszkodzenia przedmiotu spowodowane przez użytkownika nie są objęte niniejszą gwarancją. Dotyczy to m.in. zarysowania na powierzchni lub ramie. Firma Sundirect nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub urazy spowodowane przedostaniem się wody lub wilgoci, przypadkowym uszkodzeniem, nieumiejętnym obchodzeniem się z urządzeniem, uderzeniami zewnętrznymi, naprawy lub regulacji dokonywanych przez osoby nieupoważnione lub nieprzestrzegania prawidłowych zasad bezpieczeństwa, konserwacji i instalacji podanych w niniejszym dokumencie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl